En ny typ av förändringsarbete -
Att agera sig in i framtiden

 

En dynamisk marknad och föränderlig omvärld ställer helt nya krav på förändringsarbetet. Det behöver bli effektivare, snabbare och mer resultatfokuserat. Det måste dessutom ske under ständigt förändrade förutsättningar, omvärlden står ju inte stilla.

 

Förändringsarbetet måste i grunden förändras! De gamla linjära och rationella förändringsmodellerna blir alltmer otillräckliga. De kostar för mycket och ger inte önskade effekter. Ändå lever de kvar. Lika ineffektiva är alla fantastiska väckelserörelser av konceptkaraktär som vi gärna tar till oss. Det är välförpackat och attraktivt men det skapar sällan verklig utveckling, mest en massa aktivitet, projekt och arbetsgrupper.

 

Ansvaret och ägarskapet för utveckling måste i större utsträckning finnas linjen. Inte på grund av någon slags ”demokratisk rättvisa”, utan för att det ger bättre effektivitet. Inte sällan är det tvärtom staberna som är mest engagerade i verksamhetsutveckling och trycker på med det ena projektet efter det andra. Förändringen blir något utanför ordinarie arbete, en ”vid-sidan-om rörelse” som tar resurser från produktion och lämnar lite resultat tillbaka. Vi ser stora möjligheter till en ny, mer effektiv samverkan mellan stödstrukturer och linje och en bättre koordination mellan de centrala utvecklingsinitiativen och det lokala utvecklingsarbetet!

 

I det cirkulära utvecklingsarbetet är agerande och reflektion nyckelord. Testa förändringar, få nya insikter och agera på nya förutsättningar i ett ständigt pågående utvecklingsarbete som är en del av de normala arbetsuppgifterna. Vår erfarenhet är att det sällan är medarbetarna som är flaskhalsen i detta - utan cheferna som måste skapa rätt förutsättningar för medarbetarna. Förmågan till analys, att skapa framtidsbilder och leda förändring är tre centrala förmågor. Det innebär en helt ny chefs- och ledarroll med stor mognad och tillgång till rätt stödstrukturer.

 

Så länge vi gör som vi brukar så kommer vi att få samma resultat som vi brukar få. Om vi vill ha andra resultat så måste vi göra något annorlunda!

 

PDF för utskrift